Algemene voorwaarden voor Chefwol.nl en Bianca Boonstra Designs

Algemene Voorwaarden van Bianca Boonstra Designs
gevestigd te Bleiswijk

geldig vanaf 3 maart 2014

Algemeen
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en aanbiedingen van Bianca Boonstra Designs.
.
De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen in de webwinkel van Bianca Boonstra Designs.
.
Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Bianca Boonstra Designs behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Bianca Boonstra Designs erkend.

1.4
Bianca Boonstra Designs garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Algemene voorwaarden Bianca Boonstra Designs – vervolg

2.
Levering
2.1
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2
In het kader van de regels van de koop op afstand zal Bianca Boonstra Designs bestellingen tenminste binnen dertig dagen uitvoeren.

Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is, of niet meer leverbaar), of er is
om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan wel gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.


2.3
Aan de leveringsplicht  van Bianca Boonstra Designs zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bianca Boonstra Designs geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4
Alle op die internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Algemene voorwaarden Bianca Boonstra Designs – vervolg

3.
Prijzen
3.1
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2
Alle prijzen op de website zijn in Euro\'s (€) en inclusief 21% BTW
Algemene voorwaarden Bianca Boonstra Designs – vervolg


4.
Zichttermijn/herroepingsrecht
4.1
Indien er  sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand
(artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Bianca Boonstra Designs heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Bianca Boonstra Designs.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de orginele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigt zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Bianca Boonstra Designs er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2
Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.


4.3
Het herroepingrecht geldt niet voor:
- diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.

- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld breiwerk op maat, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

- voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld ivm hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

-
audio- en video- opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

– de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

Algemene voorwaarden Bianca Boonstra Designs – vervolg


5.
Gegevensbeheer

5.1
Indien u een bestelling plaatst bij Bianca Boonstra Designs, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Bianca Boonstra Designs.

Bianca Boonstra Designs houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden.

Zie onze Privacy Policy.
5.2
Bianca Boonstra Designs respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3
Bianca Boonstra Designs maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Algemene voorwaarden Bianca Boonstra Designs – vervolg


6.
Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bianca Boonstra Designs) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Bianca Boonstra Designs.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Bianca Boonstra Designs schriftelijk worden gemeld.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4
Indien klachten van de afnemer door Bianca Boonstra Designs gegrond wordt bevonden, zal
Bianca Boonstra Designs naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen, of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bianca Boonstra Designs en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot een ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze
van Bianca Boonstra Designs) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bianca Boonstra Designs gedekte bedrag.

Iedere aansprakelijkheid van Bianca Boonstra Designs voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen, aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.


6.5
Bianca Boonstra Designs is niet aansprakelijk voor schade  veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet leidinggevend personeel.


6.6
Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens Bianca Boonstra Designs in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Bianca Boonstra Designs en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Algemene voorwaarden Bianca Boonstra Designs – vervolg


7.
Aanbiedingen
7.1
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Bianca Boonstra Designs zich het recht voor de aanbieding
binnen de termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3
Mondelinge toezeggingen verbinden Bianca Boonstra Designs slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4
Aanbiedingen van Bianca Boonstra Designs gelden niet  automatisch ook voor nabestellingen.
7.5
Bianca Boonstra Designs kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6
Aanvullingen,wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

Algemene voorwaarden Bianca Boonstra Designs – vervolg

8.
Overeenkomst
8.1
Een overeenkomst tussen Bianca Boonstra Designs en een klant komt tot stand nadat een bestelling cq opdracht door Bianca Boonstra Designsop haalbaarheid is beoordeeld.

8.2
Bianca Boonstra Designs behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
Algemene voorwaarden Bianca Boonstra Designs – vervolg

9.
Afbeeldingen en specificaties
9.1
Alle afbeeldingen; foto ’ s, tekeningen etc. onder andere gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc op de internetsite van Bianca Boonstra Designs gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden Bianca Boonstra Designs – vervolg

10.Overmacht
10.1
Bianca Boonstra Designs is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen
ten gevolge van overmacht.

10.2
Onder overmacht wordt verstaan, elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen Vertraging bij, of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van
Bianca Boonstra Designs alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3
Bianca Boonstra Designs behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bianca Boonstra Designs gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4
Indien Bianca Boonstra Designs bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Algemene voorwaarden Bianca Boonstra Designs – vervolg


11.
Aansprakelijkheid
11.1
Bianca Boonstra Designs is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten, door verkeerd aanwenden van de producten.

Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Algemene voorwaarden Bianca Boonstra Designs – vervolg

12.
Eigendomsvoorbehoud
12.1
Eigendom van alle door Bianca Boonstra Designs aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Bianca Boonstra Designs zolang de afnemer de vorderingen van Bianca Boonstra Designs uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Bianca Boonstra Designs
wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3.92 BW.

12.2
De door Bianca Boonstra Designs geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.


12.3
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsrecht vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4
De afnemer geeft reeds  nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming  aan Bianca Boonstra Designs of  een door Bianca Boonstra Designs aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Bianca Boonstra Designs haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Bianca Boonstra Designs zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.

12.6
De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan
Bianca Boonstra Designs
Algemene voorwaarden Bianca Boonstra Designs – vervolg
.
13.
Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1
Op alle overeenkomsten is  het Nederlands recht van toepassing.

13.2
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Bianca Boonstra Designs en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Bianca Boonstra Designs er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen en met uitzondering van de geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in Bleiswijk, in maart 2014 en gelden zolang de webshop actief is.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »